RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O.

 1. Informacje wprowadzające
  Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 2.  Kto jest administratorem Pana/Pani danych?
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr RS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.
 3. Dane kontaktowe.
  Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres rodo@pbbesta.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z prowadzeniem korespondencji elektronicznej.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  − art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów zawartych między stronami,
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora taki jak m.in.: realizacja odpowiedzi na zapytania klientów.
 5. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości prowadzenia korespondencji elektronicznej.
 6. Okres przetwarzania danych.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez ze Spółką umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne.
 8. Przysługujące Panu/Pani prawa
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
  Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.
 9. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Informacje wprowadzające.
  Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 2. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr RS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.
 3. Dane kontaktowe.
  Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  rodo@pbesta.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. W  jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z łączących Spółkę z kontrahentami umów, w szczególności o realizację robót budowlanych, wypełnienia obowiązków prawnych Administratora związanych z prowadzeniem dokumentacji budowlanej, realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie budowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  − art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów najmu zawartych między stronami,
  − art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów sektorowych z zakresu prowadzenia procesu budowlanego,
  − art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia na terenach należących do Spółki, dochodzenie roszczeń.
 5. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji wskazanych w pkt. IV umów i obowiązków.
 6. Okres przetwarzania danych.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez ze Spółką umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wskazanych w pkt. IV umów i obowiązków
 7. Odbiorcy danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, podwykonawcom, dokonującym napraw lub remontów nieruchomości, usuwającym awarie, będącym dostawcami mediów do nieruchomości oraz usług IT.
 8. Przysługujące Panu/Pani prawa.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
  Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.
 9. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Informacje wprowadzające.
  Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 2. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr RS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.
 3. Dane kontaktowe.
  Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  rodo@pbesta.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z łączącej strony umowy rezerwacyjnej nabycia lokalu mieszkalnego lub stanowiska garażowego, umowy przedwstępnej i umowy deweloperskiej (zobowiązującej do wybudowania budynku mieszkalnego i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi), umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi na nabywcę, umowy o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną do czasu postawania wspólnoty mieszkaniowej, oraz przepisów podatkowych i o rachunkowości, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  − art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich oraz dotyczącej sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, wyszczególnionych powyżej, zawartych między stronami,
  − art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, podatków i rachunkowości,
  − art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: dochodzenie roszczeń.
 5. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji wymienionych w pkt. IV umów i obowiązków.
 6. Okres przetwarzania danych.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej ze Spółką umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wskazanych w pkt. IV umów i obowiązków.
 7. Odbiorcy danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, podmiotom świadczącym zarząd nieruchomością wspólną.
 8. Przysługujące Panu/Pani prawa.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
 9. Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.
 10. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Informacje wprowadzające.
  Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 2. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr RS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.
 3. Dane kontaktowe.
  Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres rodo@pbbesta.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją przez Spółkę spotkań integracyjnych, w tym wykonywania w ich trakcie fotografii, publikacji artykułów ich dotyczących w wewnętrznych wydawnictwach Administratora, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  − art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości,
  − art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: prawidłowa organizacja pracy, dbałość o doby wizerunek Spółki, dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 5. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa oraz realizacji wymienionych w pkt. IV obowiązków.
 6. Okres przetwarzania danych.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji imprezy integracyjnej i publikacji w wydawnictwie wewnętrznym,
  a po ich zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wskazanych w pkt. IV obowiązków.
 7. Odbiorcy danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, drukarniom podmiotom organizującym imprezy integracyjne.
 8. Przysługujące Panu/Pani prawa.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.
 9. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Informujemy, że w czasie spotkania wykonywane będą pamiątkowe fotografie, które będą opublikowane w wewnętrznych gazetkach lub na stronie internetowej Besta. Udział w spotkaniu odbieramy jako wyrażenie zgody na wykonywanie i publikację zdjęć. Jeżeli jednak nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o przekazanie tej informacji organizatorom wraz z potwierdzeniem udziału w spotkaniu lub w jego trakcie.
 1. Informacje wprowadzające.
  Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 2. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr RS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.
 3. Dane kontaktowe.
  Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  rodo@pbbesta.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia w budynku administracyjnym, magazynowym i na placu wokół tych budynków należących do Administratora.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora taki jak m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie należącym do Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Administratora, najemcom oraz ich pracownikom, gościom, klientom i kontrahentom Administratora oraz najemców oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia znajdującego się w budynku administracyjnym, magazynowym i na placu wokół tych budynków należących do Administratora.
 5. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektów Administratora objętych monitoringiem wizyjnym.
 6. Okres przetwarzania danych.
  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Odbiorcy danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne, usługi ochrony osób i mienia oraz dostawcom systemów CCTV (monitoringu wizyjnego).
 8. Przysługujące Panu/Pani prawa.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
  Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.
 9. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Informacje wprowadzające.
  Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 2. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr RS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.
 3. Dane kontaktowe.
  Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres rodo@pbesta.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków (zgłoszeń reklamacyjnych) wynikających z łączącej Spółkę (wykonawcę) umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem i związanej z budową budynku w którym znajduje się Pana/Pani lokal oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  − art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów o roboty budowlane zawartych między Spółką a inwestorem, a w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych oraz zawieranych w tym celu z Panią/Panem porozumieniami dot. realizacji tych zgłoszeń,
  − art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów dotyczących, podatków i rachunkowości,
  − art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: dochodzenie roszczeń.
 5. Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Spółce przez inwestora i nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
 6. Okres przetwarzania danych
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszeń gwarancyjnych, w tym dopełnienia obowiązków podatkowych, a po ich zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Odbiorcy danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, dokonującym napraw lub remontów nieruchomości, usuwającym awarie, będącym dostawcami mediów do nieruchomości oraz usług IT.
 8. Przysługujące Panu/Pani prawa.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.
 9. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej Klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.