KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WŁAŚCICIELI LOKALI W ZW. Z REALIZACJĄ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

INNE KLAUZULE INFORMACYJNE:

  1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  2. Klauzula informacyjna monitoring wizyjny
  3. Klauzula informacyjna dla nabywców lokali
  4. Klauzula informacyjna poczta elektroniczna
  5. Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań integracyjnych
  6. Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali w zw. z realizacją zgłoszeń reklamacyjnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WŁAŚCICIELI LOKALI

W ZW. Z REALIZACJĄ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

 

I. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

 

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków (zgłoszeń reklamacyjnych) wynikających z łączącej Spółkę (wykonawcę) umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem i związanej z budową budynku w którym znajduje się Pana/Pani lokal oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów o roboty budowlane zawartych między Spółką a inwestorem, a w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych oraz zawieranych w tym celu z Panią/Panem porozumieniami dot. realizacji tych zgłoszeń,
− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów dotyczących, podatków i rachunkowości,
− art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: dochodzenie roszczeń.

 

V. Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Spółce przez inwestora i nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 

VI. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszeń gwarancyjnych, w tym dopełnienia obowiązków podatkowych, a po ich zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, dokonującym napraw lub remontów nieruchomości, usuwającym awarie, będącym dostawcami mediów do nieruchomości oraz usług IT.

 

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

 

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej Klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.

 

………………………………… …………………………………
Miejscowość, data Podpis Właściciela
Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej