INFORMATIECLAUSULE - VIDEOBEWAKING

Anders:

  1. Informatieclausule voor aannemers en onderaannemers
  2. Informatieclausule voor (kandidaat-)kopers van gebouwen en de aanverwante rechten
  3. Informatieclausule - e-mail

 

INFORMATIECLAUSULE - VIDEOBEWAKING

 

I. Inleidende informatie.

Hierbij informeren wij u dat wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Meer gegevens hierover vindt u hieronder.

 

II. Wie beheert uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door bouwbedrijf BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met statutaire zetel te Rzeszów (ulica Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), ingeschreven in het nationale register van ondernemers dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank te Rzeszów, 12e Afdeling Economische Zaken onder het nummer KRS: 0000034311, fiscaal identificatienummer NIP: 8130336234, statistisch nummer REGON: 69000916200000, hierna: “de Vennootschap” of “de verwerkingsverantwoordelijke”.

 

III. Contactgegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  of stuur ons een gewone brief naar het adres: ulica Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, met de opmerking „Persoonsgegevens”.

 

IV. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonlijke gegevens en op welke grondslag?

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om de veiligheid van personen en eigendommen te waarborgen in het administratiegebouw, het magazijn en op het terrein rondom deze gebouwen, welke toebehoren aan de verwerkingsverantwoordelijke.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), AVG, d.w.z. de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals het waarborgen van de veiligheid van de personen die aanwezig zijn in de gebouwen en op het terrein van de verwerkingsverantwoordelijke, o.a. van zijn werknemers, huurders en hun werknemers, gasten, klanten en aannemers van de verwerkingsverantwoordelijke en huurders, alsmede het waarborgen van de veiligheid en bescherming van de eigendommen in het administratieve gebouw, het magazijn en het terrein rondom deze gebouwen van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

V. Informatie over de verplichting tot verstrekking van gegevens en de gevolgen van het niet verstrekken daarvan.

U verstrekt uw persoonlijke gegevens vrijwillig, maar als u nalaat om dat te doen, krijgt u evenmin de toestemming om de bewaakte gebouwen van de verwerkingsverantwoordelijke te betreden.

 

VI. Periode van verwerking.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 3 maanden vanaf de datum van opname, tenzij de video-opnames bewijsmateriaal vormen in procedures die worden gevoerd krachtens de wet of de verwerkingsverantwoordelijke een bericht heeft ontvangen dat deze opnames daarvoor in aanmerking komen, in welk geval de hierboven vermelde termijn wordt verlengd totdat de procedure definitief is beëindigd. De periode van verwerking kan telkenmale worden verlengd met de verjaringstermijn van de vorderingen indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om eventuele vorderingen van de verwerkingsverantwoordelijke te staven of om hem in staat te stellen zich tegen dergelijke vorderingen te verdedigen.

Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen worden alle video-opnames vernietigd die persoonsgegevens bevatten die via de bewaking zijn verkregen, tenzij in afzonderlijke verordeningen anders is bepaald.

 

VII. Ontvangers van de gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de bevoegde instellingen en aan verwerkers die diensten verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke en die daarvoor dergelijke gegevens toevertrouwd krijgen, evenals aan andere entiteiten waarmee de verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt, in het bijzonder: IT-bedrijven, bedrijven die diensten voor de bescherming van personen en goederen verstrekken en leveranciers van CCTV-systemen (videobewaking).

 

VIII. Uw rechten.

U hebt het recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en het recht op gegevensoverdraagbaarheid - in de gevallen en volgens de regels van de AVG.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - de voorzitter van het Poolse Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), welke is gevestigd te Warschau aan de ulica Stawki 2, 
00-193 Warszawa.

Wij willen u erop wijzen dat wij op basis van uw persoonlijke gegevens geen geautomatiseerde beslissingen zullen nemen.

 

IX. Doorgifte van gegevens aan derde landen.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej