INFORMATIECLAUSULE VOOR (KANDIDAAT-)KOPERS VAN GEBOUWEN EN DE AANVERWANTE RECHTEN

Anders:

  1. Informatieclausule voor aannemers en onderaannemers
  2. Informatieclausule - videobewaking
  3. Informatieclausule - e-mail

 

INFORMATIECLAUSULE VOOR (KANDIDAAT-)KOPERS VAN GEBOUWEN EN DE AANVERWANTE RECHTEN

 

I. Inleidende informatie.

Hierbij informeren wij u dat wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Meer gegevens hierover vindt u hieronder.

 

II. Wie beheert uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door bouwbedrijf BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met statutaire zetel te Rzeszów (ulica Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), ingeschreven in het nationale register van ondernemers dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank te Rzeszów, 12e Afdeling Economische Zaken onder het nummer KRS: 0000034311, fiscaal identificatienummer NIP: 8130336234, statistisch nummer REGON: 69000916200000, hierna: “de Vennootschap” of “de verwerkingsverantwoordelijke”.

 

III. Contactgegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  of stuur ons een gewone brief naar het adres: ulica Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, met de opmerking „Persoonsgegevens”.

 

IV. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonlijke gegevens en op welke grondslag?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit bindende reserveringsovereenkomsten voor de aankoop van wooneenheden of garages, voorlopige overeenkomsten en ontwikkelingsovereenkomsten (die de verplichting inhouden om een woongebouw te bouwen en om de afzonderlijke eigendom van wooneenheden met de bijbehorende rechten over te dragen), overeenkomsten tot vaststelling van een afzonderlijke eigendom en de overdracht van de eigendom van wooneenheden (inclusief de bijbehorende rechten) aan kopers, overeenkomsten inzake het gezamenlijke eigendomsbeheer totdat er een woongemeenschap is opgericht, en de belasting- en boekhoudregels, alsook om eventuele claims in te dienen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

− artikel 6, lid 1, onder b), AVG, d.w.z. de noodzaak tot het aangaan van verplichtingen en het waarborgen en rechten die voortvloeien uit reserveringsovereenkomsten, voorlopige overeenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten en overeenkomsten inzake het gezamenlijke eigendomsbeheer, zoals hierboven vermeld en gesloten tussen de betrokken partijen,

− artikel 6, lid 1, onder c), AVG, d.w.z. om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op de verwerkingsverantwoordelijke rusten, zoals verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van kopers van wooneenheden of eengezinswoningen, belastingen en de boekhouding,

- artikel 6, lid 1, onder f), AVG, d.w.z. de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals het indienen van claims.

 

V. Informatie over de verplichting tot verstrekking van gegevens en de gevolgen van het niet verstrekken daarvan

U verstrekt uw persoonlijke gegevens vrijwillig, maar als u nalaat om dat te doen, kunnen wij helaas niet voldoen aan de afspraken en verplichtingen van punt IV.

 

VI. Periode van verwerking.

Uw gegevens worden verwerkt zolang dat nodig is voor de uitvoering van de met ons bedrijf gesloten overeenkomst en, na afloop van de overeenkomst, zolang dat wettelijk vereist is of tot de verjaring van eventuele aanspraken die voortvloeien uit de overeenkomsten en verplichtingen van punt IV.

 

VII. Ontvangers van de gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de bevoegde instellingen en aan verwerkers die diensten verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke en die daarvoor dergelijke gegevens toevertrouwd krijgen, evenals aan andere entiteiten waarmee de verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt, in het bijzonder: accounting- en boekhoudkantoren, verstrekkers van juridische diensten en bedrijven die diensten verlenen op het gebied van het beheer van gemeenschappelijke onroerende goederen.

 

VIII. Uw rechten.

U hebt het recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en het recht op gegevensoverdraagbaarheid - in de gevallen en volgens de regels van de AVG.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - de voorzitter van het Poolse Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), welke is gevestigd te Warschau aan de ulica Stawki 2, 
00-193 Warszawa.

 

Wij willen u erop wijzen dat wij op basis van uw persoonlijke gegevens geen geautomatiseerde beslissingen zullen nemen.

 

IX. Doorgifte van gegevens aan derde landen.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej