KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

INNE KLAUZULE INFORMACYJNE:

  1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  2. Klauzula informacyjna dla nabywców lokali
  3. Klauzula informacyjna poczta elektroniczna
  4. Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań integracyjnych
  5. Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali w zw. z realizacją zgłoszeń reklamacyjnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

I. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

 

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia w budynku administracyjnym, magazynowym i na placu wokół tych budynków należących do Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora taki jak m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie należącym do Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Administratora, najemcom oraz ich pracownikom, gościom, klientom i kontrahentom Administratora oraz najemców oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia znajdującego się w budynku administracyjnym, magazynowym i na placu wokół tych budynków należących do Administratora.

 

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektów Administratora objętych monitoringiem wizyjnym.

 

VI. Okres przetwarzania danych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne, usługi ochrony osób i mienia oraz dostawcom systemów CCTV (monitoringu wizyjnego).

 

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

 

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej