RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WŁAŚCICIELI LOKALI W ZW. Z REALIZACJĄ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

INNE KLAUZULE INFORMACYJNE:

 1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
 2. Klauzula informacyjna monitoring wizyjny
 3. Klauzula informacyjna dla nabywców lokali
 4. Klauzula informacyjna poczta elektroniczna
 5. Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań integracyjnych
 6. Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali w zw. z realizacją zgłoszeń reklamacyjnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WŁAŚCICIELI LOKALI

W ZW. Z REALIZACJĄ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

 

I. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

 

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków (zgłoszeń reklamacyjnych) wynikających z łączącej Spółkę (wykonawcę) umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem i związanej z budową budynku w którym znajduje się Pana/Pani lokal oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów o roboty budowlane zawartych między Spółką a inwestorem, a w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych oraz zawieranych w tym celu z Panią/Panem porozumieniami dot. realizacji tych zgłoszeń,
− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów dotyczących, podatków i rachunkowości,
− art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: dochodzenie roszczeń.

 

V. Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Spółce przez inwestora i nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 

VI. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszeń gwarancyjnych, w tym dopełnienia obowiązków podatkowych, a po ich zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, dokonującym napraw lub remontów nieruchomości, usuwającym awarie, będącym dostawcami mediów do nieruchomości oraz usług IT.

 

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

 

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej Klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.

 

………………………………… …………………………………
Miejscowość, data Podpis Właściciela

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH

INNE KLAUZULE INFORMACYJNE:

 1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
 2. Klauzula informacyjna monitoring wizyjny
 3. Klauzula informacyjna dla nabywców lokali
 4. Klauzula informacyjna poczta elektroniczna
 5. Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali w zw. z realizacją zgłoszeń reklamacyjnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WŁAŚCICIELI LOKALI

W ZW. Z REALIZACJĄ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

 

I. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

 

 

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją przez Spółkę spotkań integracyjnych, w tym wykonywania w ich trakcie fotografii, publikacji artykułów ich dotyczących w wewnętrznych wydawnictwach Administratora, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości,

− art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: prawidłowa organizacja pracy, dbałość o doby wizerunek Spółki, dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa oraz realizacji wymienionych w pkt. IV obowiązków.

 

VI. Okres przetwarzania danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji imprezy integracyjnej i publikacji w wydawnictwie wewnętrznym,
a po ich zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wskazanych w pkt. IV obowiązków.

 

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, drukarniom podmiotom organizującym imprezy integracyjne.

 

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

 

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Informujemy, że w czasie spotkania wykonywane będą pamiątkowe fotografie, które będą opublikowane w wewnętrznych gazetkach lub na stronie internetowej Besta. Udział w spotkaniu odbieramy jako wyrażenie zgody na wykonywanie i publikację zdjęć. Jeżeli jednak nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o przekazanie tej informacji organizatorom wraz z potwierdzeniem udziału w spotkaniu lub w jego trakcie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REZERWUJĄCYCH/NABYWCÓW LOKALI I PRAW Z NIMI ZWIĄZANYCH

INNE KLAUZULE INFORMACYJNE:

 1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
 2. Klauzula informacyjna dla nabywców lokali
 3. Klauzula informacyjna poczta elektroniczna
 4. Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań integracyjnych
 5. Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali w zw. z realizacją zgłoszeń reklamacyjnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REZERWUJĄCYCH/NABYWCÓW LOKALI I PRAW Z NIMI ZWIĄZANYCH

 

I. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

 

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z łączącej strony umowy rezerwacyjnej nabycia lokalu mieszkalnego lub stanowiska garażowego, umowy przedwstępnej i umowy deweloperskiej (zobowiązującej do wybudowania budynku mieszkalnego i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi), umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi na nabywcę, umowy o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną do czasu postawania wspólnoty mieszkaniowej, oraz przepisów podatkowych i o rachunkowości, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich oraz dotyczącej sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, wyszczególnionych powyżej, zawartych między stronami,

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, podatków i rachunkowości,

− art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: dochodzenie roszczeń.

 

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji wymienionych w pkt. IV umów i obowiązków.

 

VI. Okres przetwarzania danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej ze Spółką umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wskazanych w pkt. IV umów i obowiązków.

 

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, podmiotom świadczącym zarząd nieruchomością wspólną.

 

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.

 

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

 

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I PODWYKONAWCÓW

INNE KLAUZULE INFORMACYJNE:

 1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
 2. Klauzula informacyjna dla nabywców lokali
 3. Klauzula informacyjna poczta elektroniczna
 4. Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań integracyjnych
 5. Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali w zw. z realizacją zgłoszeń reklamacyjnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I PODWYKONAWCÓW

BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

I. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

 

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV. W  jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z łączących Spółkę z kontrahentami umów, w szczególności o realizację robót budowlanych, wypełnienia obowiązków prawnych Administratora związanych z prowadzeniem dokumentacji budowlanej, realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie budowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów najmu zawartych między stronami,

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów sektorowych z zakresu prowadzenia procesu budowlanego,

− art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia na terenach należących do Spółki, dochodzenie roszczeń.

 

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji wskazanych w pkt. IV umów i obowiązków.

 

VI. Okres przetwarzania danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez ze Spółką umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wskazanych w pkt. IV umów i obowiązków

 

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, podwykonawcom, dokonującym napraw lub remontów nieruchomości, usuwającym awarie, będącym dostawcami mediów do nieruchomości oraz usług IT.

 

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

 

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POCZTA ELEKTRONICZNA

INNE KLAUZULE INFORMACYJNE:

 1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
 2. Klauzula informacyjna monitoring wizyjny
 3. Klauzula informacyjna dla nabywców lokali
 4. Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań integracyjnych
 5. Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali w zw. z realizacją zgłoszeń reklamacyjnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – POCZTA ELEKTRONICZNA

 

I. Informacje wprowadzające

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 69000916200000, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

 

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z prowadzeniem korespondencji elektronicznej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów zawartych między stronami,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora taki jak m.in.: realizacja odpowiedzi na zapytania klientów.

 

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości prowadzenia korespondencji elektronicznej.

 

VI. Okres przetwarzania danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez ze Spółką umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

VII. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne.

 

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

 

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej