INFORMATIECLAUSULE VOOR AANNEMERS EN ONDERAANNEMERS

Anders:

  1. Informatieclausule - videobewaking
  2. Informatieclausule voor (kandidaat-)kopers van gebouwen en de aanverwante rechten
  3. Informatieclausule - e-mail

 

INFORMATIECLAUSULE VOOR AANNEMERS EN ONDERAANNEMERS

BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

I. Inleidende informatie.

Hierbij informeren wij u dat wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Meer gegevens hierover vindt u hieronder.

 

II. Wie beheert uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door bouwbedrijf BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met statutaire zetel te Rzeszów (ulica Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów), ingeschreven in het nationale register van ondernemers dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank te Rzeszów, 12e Afdeling Economische Zaken onder het nummer KRS: 0000034311, fiscaal identificatienummer NIP: 8130336234, statistisch nummer REGON: 69000916200000, hierna: “de Vennootschap” of “de verwerkingsverantwoordelijke”.

 

III. Contactgegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  of stuur ons een gewone brief naar het adres: ulica Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, met de opmerking „Persoonsgegevens”.

 

IV. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonlijke gegevens en op welke grondslag?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen ons bedrijf en zijn aannemers, in het bijzonder voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden, de nakoming van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot onze bouwdocumentatie, de nakoming van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het waarborgen van de veiligheid van personen en eigendommen op de bouwplaats en het indienen van eventuele claims.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

− artikel 6, lid 1, onder b), AVG, d.w.z. de noodzaak tot het aangaan van verplichtingen en het waarborgen van rechten die voortvloeien uit huurovereenkomsten tussen de betrokken partijen,

− artikel 6, lid 1, onder c), AVG, d.w.z. om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op de verwerkingsverantwoordelijke rusten, zoals verplichtingen die voortvloeien uit de sectorale bepalingen op het gebied van het bouwprocedé;

− artikel 6, lid 1, onder f), AVG, d.w.z. voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals het waarborgen van de veiligheid van personen en de bescherming van eigendommen op ons terrein, alsmede het indienen van claims.

 

V. Informatie over de verplichting tot verstrekking van gegevens en de gevolgen van het niet verstrekken daarvan.

U verstrekt uw persoonlijke gegevens vrijwillig, maar als u nalaat om dat te doen, kunnen wij helaas niet voldoen aan de afspraken en verplichtingen van punt IV.

 

VI. Periode van verwerking.

Uw gegevens worden verwerkt zolang dat nodig is voor de uitvoering van de met ons bedrijf gesloten overeenkomst en, na afloop van de overeenkomst, zolang dat wettelijk vereist is of tot de verjaring van eventuele aanspraken die voortvloeien uit de overeenkomsten en verplichtingen van punt IV.

 

VII. Ontvangers van de gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de bevoegde instellingen en aan verwerkers die diensten verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke en die daarvoor dergelijke gegevens toevertrouwd krijgen, evenals aan andere entiteiten waarmee de verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt, in het bijzonder: accounting- en boekhoudkantoren, verstrekkers van juridische diensten, onderaannemers die herstellingen of renovaties aan onroerende goederen verrichten of storingen oplossen en leveranciers van water en gas alsmede IT-bedrijven.

 

VIII. Uw rechten.

U hebt het recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en het recht op gegevensoverdraagbaarheid - in de gevallen en volgens de regels van de AVG.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - de voorzitter van het Poolse Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), welke is gevestigd te Warschau aan de ulica Stawki 2, 
00-193 Warszawa.

Wij willen u erop wijzen dat wij op basis van uw persoonlijke gegevens geen geautomatiseerde beslissingen zullen nemen.

 

IX. Doorgifte van gegevens aan derde landen.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.